Skip to content
Shopping cart icon

Raabsaa RTI Itoophiyaa keessatti

BMY Medical Technologies PLC


Yonas Kassaw – Vice Manager and Field Service Engineer

+ 251 118 698613

info@bmymedtech.com

Arada Sub-City, Woreda 04, NEW/G006 (next to Ras Desta Hospital), Gutter Building (ground Floor), Addis Ababa, Ethiopia

RTI

Gareen RTI oomisha qorannoo raajii eksiree fi furmaata QA addunyaa irratti adda dureedha.

Furmaatni RTI QA addunyaa guutuutti hospitaalota, oomishtoota meeshaalee raajii eksiree, tajaajila kennitoota, fi abbootii taayitaa mootummaatiin, mala adda addaa hunda keessatti, Rad/Fluoro, Dental, CT, Mammography, interventional, fi surgery (C-arms) dabalatee fayyadamu.

Piranha Multimodality meter

Meetira Piranha

Safartuun RTI Piranha qorannoo kamiyyuu kan ati walqabsiiftu adda baasee safartuuwwan QA keetiif qindaa’inoota mijatoo ta’an fila. Lakkoofsi moodeelota Piranha jiran waan isin barbaachisu qofaaf akka kaffaltan mirkaneessa, Multi, R/F, CT, Mammo ykn Dental. Fedhiin kee akkuma guddachaa dhufeen, meetira Piranha kee fooyyessuuf dandeettii daangaa hin qabne qabda – hundaaf tokko!

Piranha fayyadamuuf qophaa’ee kan dhufu yoo ta’u, sooftiweerii humna guddaa qabu RTI’s Ocean NextTM kan qorannoo fi gabaasa QA raajii X gargaaru of keessaa qaba.

Waa'ee Piranha (Afaan Oromoo) bal'inaan dubbisaa

Meetira Cobia

Meetirri RTI Cobia waltajjii oomishaa itti fayyadamuuf salphaa ta’ee fi safartuu QA saffisaa fi gahumsa qabuudha. Meetirri RTI Cobia kan Rad/Fluoro, CT, fi Dental parameters adda addaa safaruuf gosoota hedduu qaba. Moodeela fedhii keessaniif mijatu filadhaa, waan safaruu qabdan qofaaf kaffalaa!

Koobiyaan hundinuu sooftiweeri RTI’s industirii keessatti adda duree Ocean NextTM kan qorannoo fi gabaasa QA raajii X gargaaru guutummaatti kan eegudha.

Waa'ee Cobia (Afaan Oromoo) bal'inaan dubbisaa
Ocean Next Advantage software

Softiweeri Ocean Next™ jedhu

Software Ocean Next tiin daataa QA hunda – bifa dalgee dabalatee – kallattiin meetira RTI ykn probe kee irraa argatta. Safartuuwwan salphaa irraa kaasee hanga xiinxala sadarkaa olaanaa raawwii meeshaalee raajii eksiree, gatiiwwan safartuu kee qusachuu fi deebisuu, fi gabaasa galmee fi hordoffii maddisiisuu ni dandeessa.

Softiweeriin Ocean Next meetira RTI’s Piranha fi Cobia akkasumas RTI Scatter Probe wajjin kan walsimudha.

Waa'ee Ocean Next (Afaan Oromoo) bal'inaan dubbisi
RTI Scatter Probe

Scatter Probe

RTI Scatter Probe naannoo X-ray keessatti dhangala’aa fi faca’iinsa adda baasuuf kan gargaaru warraaqsa haala jabaa adda baasuudha.

Dizaayiniin addaa isaa – naannoo deeteektara adda addaa lama kan cm2 10 fi 100 cm2 – dambiiwwanii fi istaandaardii amma jiran kan safartuu dhangala’aa fi faca’iinsa raajii eksiree guuta. Minjaala irratti dhaabbadhu, harkaan fayyadami, ykn tripod dabalame irratti fe’i, RTI Scatter Probe saffisaa, salphaa fi bakka kaa’uuf salphaadha.

Scatter Probe’n dubbisa safartuu fi gabaasuuf sooftiweeri RTI’s addunyaa irratti adda duree Ocean NextTM waliin wal qunnamsiisa.

Waa'ee Scatter Probe (Afaan Oromoo) bal'inaan dubbisaa
RTI Probes & accessories

Probes & meeshaalee gargaarsaa

Sirna Mirkaneessa Qulqullina raajii Eksiree Piranha ykn Cobia keessan irraa RTI’n qorannoowwanii fi meeshaalee gargaarsaa itti fayyadamuuf salphaa ta’an bal’aa ta’een caalaatti argadhaa. Keessoowwan ciccimoo fi dhaabbatoota irraa kaasee hanga piroobii fi adaaptarootaatti waan isin barbaachisu hunda.

Waa'ee Probes and accessories (Afaan Oromoo) bal'inaan dubbisi